Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde Mācību centrs „SPECIĀLISTS” ir Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Darba aizsardzības administrācija Latvija” dibināta un LR Izglītības un zinātnes ministrijā reģistrēta izglītības iestāde (reģ.Nr.3360802136). Mācību centrs dibināts 2010.g.

2015.gada 22.janvārī mācību centrs ir saņēmis Izglītības kvalitātes valsts dienesta Izglītības iestādes akreditācijas lapu Nr. AI 8261 ar akreditācijas termiņu 25.01.2021.g. 
Nacionālais standartizācijas, akreditācijas un atbilstības novērtēšanas centrs atzinis ka, profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes Mācību centrs „SPECIĀLISTS” kvalitātes vadības un iestādes labas pārvaldības sistēma, atbilst kvalitātes standartam IAS9001:2014

Mācību centra "SPECIĀLISTS" politika – nodrošināt kvalitatīvas apmācības. Mācību centra durvis ir atvērtas jebkura vecuma interesentiem, kuri vēlās papildināt savas zināšanas un iegūt papildus prasmes, kļūstot par konkurentspējīgiem darba tirgū.

Mācību centrs “SPECIĀLISTS” piedāvā tālmācības un klātienes formā apgūt dažādās programmas. Mācību centra darbs noris atbilstoši Izglītības likumam, Profesionālas izglītības likumam, Mācību centra nolikumam un Ministru Kabineta noteikumiem.

Mācību centra izglītības programmas izstrādāja pieredzējuši pedagogi. Mūsu pedagoģiskas personāls ir augsti kvalificēts ar ilggadīgu darba pieredzi atbilstošās nozarēs.


KĀ TAS NOTIEK ?


  1. Izvēlies programmu un piesakies;
  2. Apmaksā mācības un noslēdz līgumu;
  3. Saņem lietotāja vārdu e-portālām un sāc mācīties, nāc uz klātienes lekcijām;
  4. Izpildi programmas noteikto un kārto eksāmenu;
  5. Veiksmīgi apgūstot programmu - saņem apliecību;MŪSU PROGRAMMAS: 

PROGRAMMAS NOSAUKUMS

APRAKSTS


Darba aizsardzība un drošība - 60 stundu profesionālas pilnveides izglītības programma;

Mērķis: Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem,


Darba aizsardzība un drošība - 40 stundu profesionālas pilnveides izglītības programma(teorija);

Mērķis: Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem. 


Darba aizsardzība - 40 stundu specializēto zināšanu kurss, pieaugušo neformālās izglītības programma;

Mērķis: Darba aizsardzības speciālistiem ar iepriekš apgūto 60 vai 160 stundu pamatlīmeņa zināšanu programmu darba aizsardzībā, kuri veic darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos no bīstamo nozaru saraksta, kuros strādā līdz 10 darbiniekiem,


Ugunsdrošība un aizsardzība -160 stundu profesionālas pilnveides izglītības programma

Mērķis: Sagatavot par objekta ugunsdrošību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt ar ugunsdrošību saistītos jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās


Ugunsdrošībā - 20 stundu pieaugušo neformālās izglītības programma;

Mērķis: Sagatavot par objekta ugunsdrošību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt ar ugunsdrošību saistītos jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās


Civilā drošība un aizsardzība - 160 stundu profesionālas pilnveides izglītības programma;

Mērķis: Sagatavot par objekta civilo aizsardzību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt civilās aizsardzības jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās


Civilā aizsardzība - 20 stundu pieaugušo neformālās izglītības programma;

Mērķis: Sagatavot par objekta civilo aizsardzību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt civilās aizsardzības jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās


Autoiekrāvēja vadītājs - pieaugušo neformālās izglītības programma;

Mērķis: Sniegt zināšanas un prasmes strādājot, ekspluatējot, pārbaudot tehnisko stāvokli un apkopojot autoiekrāvējus


Spiedieniekārtu operators - 4 stundu pieaugušo neformālās izglītības programma;

Mērķis: Sniegt zināšanas un prasmes strādājot, ekspluatējot, pārbaudot tehnisko stāvokli un apkopojot spiedieniekārtas;


Tilta (telfera) celtņa operators - 4 stundu pieaugušo neformālās izglītības programma;

Mērķis: Sniegt zināšanas un prasmes strādājot, ekspluatējot, pārbaudot tehnisko stāvokli un apkopojot tilta celtņus un telferus;


Lifta operators - 4 stundu pieaugušo neformālās izglītības programma;

Mērķis: Sniegt zināšanas un prasmes strādājot, ekspluatējot, pārbaudot tehnisko stāvokli un apkopojot liftus; 


Stropēšanas darbi - 4 stundu pieaugušo neformālās izglītības programma;

Mērķis: Sagatavot stropētājus, kas spētu patstāvīgi veikt drošus krāvu stropēšanas, iekraušanas, izkraušanas un pārvietošanas darbus.


TALMĀCĪBA

Mācību centra „SPECIĀLISTS” tālmācības procesa apraksts: Izvēloties programmu, izglītojamam tiek piešķirts lietotājvārds un parole e-apmācības portālam, atbilstoši programmas saturam, katrai programmas tēmai ir izdales materiāls (prezentācija/ grāmata) kuru var izdrukāt vai lietot e-vidē, grāmatas var pasūtīt ari veicot pieteikšanas apmācībai (maksas pakalpojums 6,05 EUR). Grāmatas ir visa nepieciešamā informācija tēmas apguvei, praktiski uzdevumi, paškontroles testi, kuri paredzēti izglītojamo pašpārbaudei, zināšanu un prasmju nostiprināšanai, ērtākā pašapārbaudījumu izpilde ir e-apmācību portālā.
Atbilstoši izvēlētas programmas saturam, tiek noteikts lekciju grafiks, ar lekciju grafiku var iepazīties sadaļā Apmācību grafiki.

Atbilstoši izvēlētas programmas saturam, noteiktās tēmās, izglītojamais kārto ieskaiti - klātienē.
Pēc nepieciešamības tiek organizētas nodarbības un praktiskie darbi, kā diskusijas, grupu darbs, domu un pieredzes apmaiņa, kas padziļina izpratni un palīdz risināt neskaidros jautājumus.
Papildus tiek organizētas pasniedzēju konsultāciju stundas, ar lekciju grafiku var iepazīties sadaļā Apmācību grafiki . Pasniedzējs jebkurā laikā var kontaktēties ar pasniedzēju elektroniski ar e-pasta vai e-apmācību portāla palīdzību, kas ir daudz ērtāk, nekā klātiene.
Apgūstot profesionālās pilnveides izglītības programmas, izglītojamam ir jāiziet prakse un jāuzraksta prakses darbs – atskaite, kas ir programmas neatņemamā sastāvdaļa ( ka, piem., programmām Darba aizsardzība un drošība 60 stundas, Civilā aizsardzība 160 stundas, Ugunsdrošība un aizsardzība 160stundas)

Pēc pilnās programmas apgūšanas, students izvēlās laiku, kad viņš kārtos eksāmenu, eksāmena saturs ir tests - 25 jautājumi (eksāmenu datumi ir atrodami sadaļā Apmācību grafiki, parasti tas ir 1 – 3 vai 2 – 4 mēneša otrdienas). Eksāmenu kārto klātienē (kopā ar grupu vai individuāli gadījumā ja Jūs nevarat apmeklēt eksāmena dienas).
Jebkuru jautājumu risināšanā izglītojamiem vienmēr palīdz mācību centra koordinatori un pasniedzēji.
Pašlaik mūsu mācību centrs piedāvā mācīties dažāda līmeņa un dažādu tematu kursos.

Tālmācība ar katru gadu iegūst popularitāti. Katram cilvēkam pēc vidējās vai pat augstākās izglītības iegūšanas būtu vēlams savas zināšanas papildināt vai pat izglītoties pilnīgi jaunā sfērā. Bet tomēr, nav iespējams visu mūžu tikai mācīties, ir darbs, ģimenes rūpes, veselības stāvoklis un vēl pietiekami daudz citu starpgadījumu, kas būtiski ietekmē iespēju sevi pilnveidot. Viens no risinājumiem ir izvēlēties tālmācību.

Tālmācība ir pašmācības process, kas orientēts uz cilvēkiem, kuriem iesaistīšanās pilnā apmācības procesā (klātiene) kaut kādu apstākļu dēļ nav iespējama. Iesaistoties tālmācības procesā, izglītojamais izvēlas savām interesēm atbilstošu:

1 - programmu;
2 - mācību uzsākšanas laiku;
3 - tempu, kādā mācīties.

Tālmācības būtiska iezīme ir arī tā, ka nepastāv vecuma un sociālie ierobežojumi. Ir arī studiju programmas, kurās nepastāv iepriekšējās izglītības ierobežojumi. Tālmācība ir process, kurā mācības var uzsākt jebkura laikā, un pielāgoties grupai
Tālmācības procesā centrā atrodas students. Visa darbība tiek pakārtota viņa vēlmēm. To nodrošina speciāla apmācības atbalsta sistēma, bez kuras tālmācība pārtop pašmācībā. Apmācības atbalsta sistēma ir:

mācību centra koordinatori, kuri nodarbojas ar mācību plānošanu, organizēšanu un atbild par mācību norisi un galarezultātu;
konsultanti un padomdevēji, kuri palīdz, izskaidro, rosina, virza studentu galarezultātam;
individuālas un grupveida konsultācijas;
speciāli izstrādāti pašpārbaudes testi;
praktiskie darbi.

Tālmācība ļoti plaši ir izplatīta Lielbritānijā, Īrijā, Vācijā, Francijā, ASV, Krievijā, Ungārijā, Slovākijā, Grieķijā, Norvēģijā, Somijā.

Diemžēl Latvijas likumdošanas nepilnības, neļauj nodrošināt apmācību tālmācība pilnā vārdā nozīmē, kā tas notiek citur pasaulē (arī ES), bet mācību centra speciālisti nepārtraukti, kopā ar citiem sadarbības partneriem pilnveidojas un pilnveido mācības saturu, lai mācību programmas apguve ir ērtāka un vienkāršāka.

 

Apmācību grafiki

 

Vēlies pieteikties mācībām? Aizpildi pieteikuma formu!